top of page

Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Partijen hebben één of meerdere overeenkomsten met BVBA Marcel Vinck KBO nr. 0475.117.282, met vennootschapszetel gevestigd te 9100 Sint-Niklaas, Nobels Peelmanstraat 11  afgesloten en wensen te voldoen aan hun verplichtingen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016, die in werking is getreden op 25 mei 2018.

 

In het kader hiervan vindt u hierna de privacyverklaring van BVBA Marcel Vinck.

Elke belanghebbende, hierna genoemd ‘u’ of ‘uw’ wordt verzocht kennis te nemen van deze verklaring vooraleer persoonsgegevens te verstrekken aan om het even wie van onze diensten. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens verklaart u uitdrukkelijk akkoord te gaan met de manier waarop wij genoemde gegevens opslaan en verwerken.

 

Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle door ons verstrekte diensten en in het algemeen op al onze activiteiten.

 

Naar gelang van uw activiteiten en uw relatie tot onze onderneming deelt u ons boven op de bedrijfsgegevens, die niet het voorwerp zijn van deze privacyverklaring, onder andere een aantal algemene persoonsgegevens mee. Voor bepaalde wettelijke en/of contractuele verplichtingen kan het zijn dat u ons heel specifieke bijkomende gegevens verstrekt. Met uitzondering van deze laatste specifieke gegevens bent u uiteraard niet verplicht ons uw persoonsgegevens mee te delen maar u moet begrijpen dat het verlenen van sommige diensten daardoor moeilijk, zo niet onmogelijk wordt.

 

U draagt zelf de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de gegevens die u ons verstrekt. In het geval dat uw gegevens niet meer up to date zouden zijn dan verzoeken wij u ons dat per kerende te melden zodat wij de nodige aanpassingen kunnen uitvoeren.

BVBA Marcel Vinck verzamelt geen enkel gegeven bij uw bezoek aan onze website. Echter voor om het even welke gegevens die u ons eventueel via het contactformulier op genoemde site meedeelt geldt uw expliciete toestemming voor de opslag en verwerking zoals uiteengezet in deze privacyverklaring.

 

In het kader van onze dienstverlening en onze activiteiten verzamelen wij volgende persoonsgegevens die wij als volgt verwerken :

- Klanten en prospecten :

 

 • Algemene gegevens : het betreft hier de namen van door de klant zelf aangeduide contactpersonen. Door BVBA Marcel Vinck worden volgende gegevens opgeslagen :

  • Naam en voornaam

  • woonplaats of vennootschapszetel

  • ondernemingsnummer en btw-nummer

  • Email-adres

  • Telefoonnummer

  • bankrekeningnummer

            Algemene gegevens worden enkel gebruikt om met een specifieke persoon aan het bedrijf gerelateerde gegevens en

            informatie uit te wisselen.

- Andere :

 

 • Vragen om inlichtingen : het gaat hier over algemene contactgegevens (naam, email adres en/of telefoonnummer) die ons de mogelijkheid bieden om op de gestelde vragen een antwoord te kunnen geven.

 

 

In het algemeen worden persoonsgegevens door ons opgeslagen en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de al dan niet contractuele relatie die wij met u hebben. Behoudens voor persoonsgegevens die wij op basis van specifieke wetgeving langer moeten bewaren of in het geval van een lopend geschil waarvoor persoonsgegevens nodig zijn worden genoemde gegevens na een termijn van 10 jaar na het beëindigen van onze relatie of na uw expliciete aanvraag tot verwijdering uit onze systemen verwijderd.

 

In overeenstemming en onder de voorwaarden van de Belgische privacy wetgeving en de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en in zoverre niet door u gekend delen wij u mee dat u over volgende rechten beschikt.
 

 • Recht van toegang en inzage : u heeft het recht om kosteloos kennis te nemen van uw persoonsgegevens alsmede de reden(en) waarvoor deze worden aangewend.

 • Recht op verbetering en/of beperking : u heeft het recht om tot verbetering/verwijdering/beperking van uw persoonsgegevens te verzoeken alsook om eventuele onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen. Mogelijk kunnen wij de gegevens verwijdering/beperking weigeren indien de persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting en/of de uitvoering van een overeenkomst en dit zo lang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze verzameld werden.

 • Recht op overdraagbaarheid : u heeft het recht om de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt in een gestructureerde, gangbare en leesbare vorm te verkrijgen met het oog op de overdracht ervan aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

 • Recht van bezwaar : u beschikt over het recht om een klacht in te dienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wegens ernstige en legitieme motieven. U kan zich evenwel niet verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van een overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang. Indien u toch van oordeel bent dat uw rechten geschonden zouden zijn en u binnen onze onderneming geen gehoor zou vinden kunt u desgevallend een klacht indienen bij :

  Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, B-1000 Brussel

       Tel. : (02) 274 48 00 – Fax. : (02) 274 48 35 - e-mail : contact@apd-gba.be

 • Recht op intrekking van toestemming : indien de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op een voorafgaande toestemming dan beschikt u over het recht om deze toestemming in te trekken. Deze persoonsgegevens zullen dan enkel nog verwerkt worden indien wij hiervoor over een andere rechtsgrond beschikken.
   

Automatische beslissingen en profilering : de verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profilering en u zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

Met het oog op de verwerking van uw persoonsgegevens verlenen wij toegang daartoe aan onze werknemers, medewerkers en aangestelden.  Wij garanderen een aan deze
privacyverklaring gelijkaardige bescherming door het tegenstelbaar maken van contractuele verplichtingen aan deze werknemers, medewerkers en aangestelden.

Bepaalde van onze leveranciers hebben inherent aan de aard van hun werkzaamheden bij ons, toegang tot persoonsgegevens. Het gaat hier over onze externe boekhouder, IT-leverancier, sociaal secretariaat evenals de overheid.  De werknemers, managers en/of
vertegenwoordigers van deze dienstverleners en de gespecialiseerde dienstverleners door hen aangesteld, dienen de vertrouwelijke aard van uw persoonsgegevens te respecteren en kunnen deze gegevens enkel gebruiken in het kader waarvan zij werden verstrekt.

 

In sommige gevallen kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere derde partijen. Bijvoorbeeld in geval van gehele of gedeeltelijke reorganisatie van ons bedrijf, indien onze activiteiten zouden worden overgedragen of in geval van faillissement. Het is ook mogelijk dat persoonsgegevens moeten worden doorgegeven ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan een bepaalde wettelijke verplichting. In zo’n geval zullen wij redelijke inspanningen leveren om u voorafgaand te informeren over enige mededeling aan andere partijen. In bepaalde omstandigheden zal dat echter niet altijd technisch of commercieel haalbaar zijn – er kunnen eveneens wettelijke beperkingen van toepassing zijn.

 

Wij zullen persoonsgegevens in geen geval verkopen of commercieel ter beschikking stellen aan direct marketingbureaus of gelijkaardige dienstverleners, tenzij met uw voorafgaande toestemming.

 

BVBA Marcel Vinck neemt de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens volgens een afdoend veiligheidsniveau te verwerken en deze te beschermen tegen vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, niet-toegestane toegang of kennisgeving per vergissing aan derden, evenals iedere andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

 

Indien u na het lezen van bovenstaande privacyverklaring verdere vragen en/of opmerkingen zou hebben dan kan u te allen tijde contact opnemen met ons, ofwel telefonisch op het nummer (03) 777.68.16 of per email op het emailadres info@marcelvinck.com.  

bottom of page